[C/C++] Danh sách liên kết.. Quản lý Sinh Viên

Home » [C/C++] Danh sách liên kết.. Quản lý Sinh Viên
[C/C++] Danh sách liên kết.. Quản lý Sinh ViênMẪU BÀI TẬP THI
Cho một file dữ liệu văn bản (DL.INP) mô tả thông tin về các thí sinh theo từng dòng, thông tin thí sinh gồm (mã số, họ lót, tên, điểm thi 1, điểm thi 2), ví dụ như sau:
1; Trần Anh; Hùng; 7; 8;
3; Lê Mạnh; Dũng; 7; 9;
6; Trần Văn; Tiến; 8; 6;
4; Nguyễn Tuấn; Anh; 7; 7;
Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
1. Định nghĩa và khai báo một danh sách lien kết đơn dùng để lưu trữ dữ liệu cho các thí sinh được mô tả như trên.
2. Đọc dữ liệu từ file vào một danh sách lien kết đơn được quản lý bởi một biến con trỏ F.
3. Từ danh sách liên kết đơn quản lý bởi F, thực hiện các yêu cầu sau:
– Đếm xem danh sách có bao nhiêu người.
– Tính tổng điểm của điểm thi 1 của tất cả các thí sinh.
– Trả về điểm thi 1 cao nhất, nhỏ nhất của các thí sinh.
4. Ghi ra file văn bản (DL.OUT) danh sách các thí sinh có điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5 và không có điểm thi nào nhỏ hơn 5 theo mẫu sau:

Mã số | Họ lót | tên | diem mon 1| Diem mon 2| Diem TB
(diem tb= (diem mon 1 + diem mon 2)/2;)

Nguồn: https://trulyluminary.com/

Xem thêm bài viết khác: https://trulyluminary.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published.